Privacybeleid

Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels ter bescherming van de privacy van natuurlijke personen. De AVG geeft deze personen (de betrokkenen) bepaalde rechten, zoals het recht om te weten wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt. De betrokkene mag zijn gegevens ten allen tijde inzien en mag ook verzoeken tot onder andere correctie van zijn gegevens en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Ook mag een betrokkene aan een onderneming die zijn persoonsgegevens verwerkt, vragen om persoonsgegevens te verwijderen en om persoonsgegevens over te dragen aan een derde. Tot slot mag een betrokkene aangeven dat er op basis van zijn activiteiten op de website van de onderneming geen geautomatiseerd profiel van hem mag worden aangemaakt (zogenaamde profilering).

Ondernemingen die persoonsgegevens bewerken en beschikbaar stellen, zoals financiële dienstverleners, moeten de consument hier daarom actief over informeren, nog voordat de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit staat in artikel 13 van de AVG.

Wij doen dit door middel van de zogenaamde privacyverklaring. Deze verklaring geeft in het kort weer:

 • Met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden vastgelegd;
 • Wat er met de vastgelegde persoonsgegevens gebeurt;
 • Welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.
 • Het gebruik van cookies op onze website.

Privacyverklaring

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

Vanuit de AVG zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze gegevens:

Access Hypotheken

Hommelstraat 6a

6641 KZ Beuningen (GLD)

Access Hypotheken respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, vermogensopbouw, etc.;
 • Het communiceren met onze relaties;
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Wij doen dit vanuit het gerechtvaardigd belang en om een overeenkomst met u uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Access Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Afhankelijk van uw vraag en onze dienstverlening verwerken wij bij een verder contact ook andere specifieke gegevens, zoals bijvoorbeeld financiële gegevens, uw burgerservicenummer etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@accesshypotheken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Afhankelijk van uw vraag en onze dienstverlening verwerken wij bij verder contact ook andere gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld financiële gegevens, uw burgerservicenummer etc. Wij doen dit alleen zover dat noodzakelijk is voor de door u gevraagde dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Access Hypotheken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Access Hypotheken) tussen zit. Access Hypotheken maakt hier dus geen gebruik van.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Access Hypotheken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens die vanuit een wettelijke verplichting bewaard moeten worden, bewaren wij slechts voor de duur van die verplichting. Voor financiële bedrijven en zelfstandigen wordt meestal een bewaarplicht van 5 jaar gehanteerd.

Verstrekking aan derden

Access Hypotheken verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst voor een financieel product af te sluiten. Ook dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product.

Verwerking binnen de EER

Access Hypotheken verwerkt uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en dus binnen de werking van de AVG.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Deze zijn opgenomen in de AVG. Wij vatten deze hieronder voor u samen.

 • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 • Als u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 • Als u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele wettelijke eisen en gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen, met inachtneming van eventuele wettelijke eisen en gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen beperking van de verwijdering verzetten.
 • Als u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 • Als wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waarvan wij deze informatie hebben ontvangen.

Hoe kunt u van uw rechten gebruik maken

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@accesshypotheken.nl.

Gezien het belang van uw gegevens en om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u vraag complex is, kunnen wij deze termijn verlengen met nogmaals 4 weken. U krijgt dan tijdig bericht dat wij de termijn verlengen.

Als u bij herhaling verzoeken indient of indien uw verzoeken naar ons oordeel onredelijk zijn, kunnen wij de gemaakte kosten bij u in rekening brengen.

Access Hypotheken wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Het gebruik van de website https://www.accesshypotheken.nl

Access Hypotheken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Access Hypotheken van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@accesshypotheken.nl.

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Access Hypotheken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Access Hypotheken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Zie ook het cookiebeleid op onze site.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.